Giỏ hàng

LÝ DO BIỂN SỐ XE CÓ 2 CHỮ CÁI?

Lý do biển số định danh xe máy có 2 chữ cái?

Căn cứ Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh).

Theo đó, tại khoản 5 Điều 37 Thông tư 24/2023/TT-BCA có quy định về màu sắc, sê ri biển số xe như sau:

Quy định về biển số xe

...

5. Màu sắc, sêri biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước:

a) Biển số xe ô tô nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước;

...

d) Biển số xe mô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này;

...

Như vậy, theo quy định nêu trên thì biển số xe mô tô (còn gọi là xe máy) cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước từ 15/8/2023 có nền màu trắng, chữ và số màu đen sẽ kết hợp các chữ cái lại với nhau.

Cụ thể: Kết hợp 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z với 01 trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Như vậy, theo quy định mới thì biển số xe máy cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước sẽ có 2 chữ cái.

(Không áp dụng đối với xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước).

Biển số xe máy không còn phân loại theo phân khối như trước?

Căn cứ theo quy định trước đây tại Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA, Mục 2 Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Biển số xe máy được phân loại theo phân khối như sau:

- Xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3;

- Mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;

- Mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư 24/2023/TT-BCA, việc phân loại biển số xe máy không còn được áp dụng. Theo đó, biển số xe máy dành cho tổ chức, cá nhân trong nước chỉ còn 01 loại duy nhất:

- Nền màu trắng;

- Chữ và số màu đen;

- Sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Biển số định danh xe máy được quản lý thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, việc quản lý biển số định danh được thực hiện như sau:

- Trường hợp chủ xe là công dân Việt Nam:

Biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

- Trường hợp chủ xe là người nước ngoài:

Biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Trường hợp chủ xe là tổ chức:

+ Biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập;

+ Trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

 
#Nguồn: Thư viện pháp luật

 

 
Facebook Youtube
backtotop